आप यहाँ हैं: मुख्य पृष्ठ >हमारे बारे में > मानकीकरण प्रोफ़ाइल                                                                                          

Directorate Profile

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ °ô{É®äJÉÉ & ABÉE ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

 

|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ

1. àÉÉxÉ´É <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉ cè * BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ªÉÉ àÉÉ{É VÉèºÉä ãÉà¤ÉÉ<Ç, pBªÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉʤÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®/ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉÖÉζBÉEãÉ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ Éʴɶ´ÉªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉ¤É àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ÉÊàÉjÉ ®É­]Å +ÉÆiÉ®{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxɶÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ªÉÖr ={ɺBÉE® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA *

2. ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE}ÉEɪÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ oÉέ]BÉEÉähÉÉå ºÉä ºÉäxÉÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnä, £ÉÆbÉ®, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉiÉxÉä BÉEàÉ cÉåMÉä ªÉÖr iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ªÉÖr (ãɽÉ<Ç) FÉàÉiÉÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉSUÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ""®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ'' BÉEÉä ""ºÉºiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊàɪÉÉn ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ªÉÖr |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉɴɶªÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/Éʴɶ´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =q䶪ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖWÉæ ({ÉÉ]ǺÉ) BÉEÉä ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ­ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ *''

3. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶É &-®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ãÉÉ£É iÉ¤É àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É 1959 <Ç. àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xÉBÉEÉÒ ÉʺÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´É­ÉÇ 1962 <Ç0 àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¤ÉÉn BÉEä ´É­ÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉ֣ɴÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàɺ´É°ô{É +ÉBÉDiÉڤɮ, 1977 àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É "àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶É' VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ VÉÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉÒ àÉVɤÉÚiÉ xÉÉÓ´É ¤ÉxÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé * &-.

(BÉE) àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ (xÉ´Éå]®ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ *

(JÉ) AÆ]ÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ

(MÉ) ºÉàɪÉ, vÉxÉ iÉlÉÉ ºÉƺÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉʵÉEªÉÉAÆ, BÉEɪÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ *

 

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ

 

4. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉʴɺiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxɪÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè * ºÉFÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEɪÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn®/¤ÉÉc® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉ/AVÉåÉʺɪÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ɽiÉÉÒ cè * ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉè ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊb]èSÉàÉå] ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä PÉÉÊxÉ­~ ºÉƤÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé * àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEɪÉÇ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-:-

(BÉE) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®FÉÉ ={ɺBÉE® ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ), +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ), +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ ={ɺBÉE® xÉÉÒÉÊiÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ <Ç {ÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ) iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ AºÉ ºÉÉÒWÉ) BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãɪÉÉÒxÉ ºÉcɪÉiÉÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉÉ *

(JÉ) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, bÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉǪÉÉå BÉEÉä BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ *

(MÉ) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AºÉ AºÉ ºÉÉÒVÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ/BÉEɪÉÇnãÉ/ÉʴɶÉä­ÉYÉ BÉEɪÉÇnãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *

(PÉ) +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ BÉEä ®FÉÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *

(SÉ) ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉÉ *

(U) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ&-

   (1) ®É­]ÅÉÒªÉ&-  ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ=ÆÉʺÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *

   (2) +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ&- àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå {É® xÉÉÒÉÊiɪÉÉÆ iÉlÉÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEɪÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

   (3) +ÉÆiÉ& ºÉä´ÉÉ&- +ÉÆiÉ& ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={ÉãɤvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÌ´ÉºÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉƤÉr ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ *

(VÉ) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ""AºÉ +ÉÉ<Ç'' ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *

(ZÉ) ®FÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (bÉÒ ºÉÉÒ AºÉ) BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®FÉÉ

(]) ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ "AÆ]ÅÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ' BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆÉÊciÉɤÉr ®FÉÉ

(~) bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, ÉÊb{ÉÉä, àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ A AºÉ ASÉ AºÉ {ÉÉÒ uÉ®É |ɪÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®FÉÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÚc/´ÉMÉÇ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ BÉE®xÉÉ *

(b) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp SÉãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *

(f) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå, ºÉÉ®-ºÉÆOÉcÉå iÉlÉÉ ºÉÚÉÊSɪÉÉå BÉEÉä UÉ{ÉxÉÉ, º]ÉìBÉE BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

(iÉ) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ, ºÉÉÌ´ÉºÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉÉå, bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, bÉÒ VÉÉÒ BÉDªÉÚ A, +ÉÉbÇxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ¤ÉÉäbÇ, ®FÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ɵÉEàÉÉå iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉʵÉEªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *

(lÉ) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉʶÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉʶɭ]ÉÒBÉßEiÉ ÉʴɭɪÉÉå {É® £ÉÉÒ nںɮÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áɵÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ *

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ­ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉÆ

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ &- 

5. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè &-

 1. (BÉE)     +ÉvªÉFÉ &- ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®  

 

 1. (JÉ)      ºÉnºªÉ.

 

 1. 1. +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãɪÉ

 

2. +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ)

3. ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (bÉÒ {ÉÉÒ AÆb AºÉ), ®FÉÉ àÉÆjÉÉãɪÉ

4. ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä)

5. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éɶ´ÉɺÉxÉ
                            
6. àÉÖJªÉ ÉÊxɪÉÆjÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä)
                            
7. +ÉɪÉÖvÉ BÉEÉ àÉɺ]® VÉxÉ®ãÉ, ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ

8. ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ

9. ´ÉɪÉÖºÉäxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ´ÉɪÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ

10. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ, ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

11. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éɶ´ÉɺÉxÉ

12. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉɪÉÖvÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ

(MÉ)    ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ:- |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AãÉ ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉä, ¤ÉåMÉãÉÚâó, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä .

(PÉ)    ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É &- ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ

6. ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä BÉEɪÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &-

(BÉE)   ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉàÉÖJÉ xÉA cÉÊlɪÉÉ®Éå/={ɺBÉE® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, SɪÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä BÉEɪÉÇ-FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

(JÉ)   ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

(MÉ)   àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ (MÉÉ

(PÉ)   +ÉxªÉ ®É­]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ *

 

+ÉvªÉFÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå (ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ    

7.   ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ A AºÉ (bÉÒ {ÉÉÒ) (+ÉvªÉFÉ) cé * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]xÉ cè &-

 (BÉE)   ºÉnºªÉ &-  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 13 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={ɺÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ *

 1. 1.  AªÉ®Éä º]ÉäºÉÇ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  2.  +ÉÉàÉÉÇàÉå] àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  3.  <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  4.  <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  5.  <ÆVÉÉÒÉÊxɪɮÉÒ ={ɺBÉE® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  6  MÉÉ<ÉÊbb ÉÊàɺÉÉ<ãÉ Éʺɺ]àÉ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉÉäxÉå]弃 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  7.  ={ÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  8.  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  9.  ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  10. àÉäÉÊbBÉEãÉ º]ÉäºÉÇ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  11. xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉºÉɪÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  12. £ÉÆbÉ® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
  13. ´ÉÉcxÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

 

(JÉ)     ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ &-       àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉ (´ÉɪÉÖ ºÉäxÉÉ), àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉ (ºÉäxÉÉ) iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉäãÉ (xÉÉèºÉäxÉÉ) *

(MÉ)      ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É &-         ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ *

8.  ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEɪÉÇ cé &-

(BÉE)    àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ *

(JÉ)    àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉPÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

(MÉ)    àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É­ÉÉﻃ ®ÉäãÉ-+ÉÉìxÉ-{ãÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ /ºÉàÉÉÒFÉÉ *

(PÉ)    àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEɪÉÇ BÉE®xÉÉ *

(SÉ)    àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnɺ{Én àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉE® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ *

(U)    ®É­]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

9.     àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉÆ (AºÉ AºÉ ºÉÉÒWÉ) A´ÉÆ =xÉBÉEä BÉEɪÉÇ &-  àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉcɪÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 13 AºÉ AºÉ ºÉÉÒVÉ ÉÊVÉxÉàÉå bÉÒ VÉÉÒ BÉDªÉÚ A, bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, ºÉäxÉÉ, +ÉɪÉÖvÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ÉʴɶÉä­ÉYÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEä {ɪÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, VÉä AºÉ AºÉ, VÉä +ÉÉ® AãÉ, VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® iÉlÉÉ A AxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * AºÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEɪÉÇ cé &-

(BÉE)   ºÉÆÉʵÉEªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉÉäxÉå]ºÉ, +ɺÉäà¤ÉãÉÉÒWÉ ºÉ¤É-+ɺÉäà¤ÉãÉÉÒWÉ iÉlÉÉ ={ɺBÉE® BÉEÉ SɪÉxÉ *

(JÉ)   +ÉÆiÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®åVÉ (VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉWÉÇ), ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiɺÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ (VÉä AºÉ +ÉÉ® AãÉWÉ), ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É (VÉä AºÉ AºÉ), ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ MÉÉ

(MÉ)   ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ/PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE

(PÉ)   ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ/|ÉÉ{ÉhÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ ºÉä ®FÉÉ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ɺBÉE® iÉlÉÉ º]ÉäºÉÇ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ *

 (SÉ)   àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SɪÉÉÊxÉiÉ àÉnÉå/º]ÉäºÉÇ BÉEä VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®, VÉä AºÉ +ÉÉ® AãÉ, VÉä AºÉ AºÉ iÉlÉÉ VÉä AºÉ VÉÉÒ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉʴɺiÉßiÉ BÉEɪÉÇ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉä­ÉYÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ iÉlÉÉ BÉEɪÉÇ nãÉ (´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉʺÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ * ªÉc =xÉBÉEÉÒ WÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÉèVÉÚnÉ {ÉèxÉãÉ/OÉÖ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näiÉÉÒ cè *

 (U)    ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éɶ´ÉɺÉxÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ AVÉåÉʺɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä WÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®ºÉä´ÉÉ (<Æ]® ºÉÉ̴ɺÉ) <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE

(VÉ)   ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ/àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |ɪÉÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ/ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉʺÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ *

(ZÉ) ®É­]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÆVɺªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®É­]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉBÉEɪÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ *

 10.    iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ &- àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉÒ ºÉcɪÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉvªÉFÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè *

11.     BÉEɪÉÇ nãÉ (´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É) &- àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊ´ÉÉʶɭ] àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEɪÉÉç ÉÊVɺÉBÉEä ÉÊãÉA ÉʴɶÉä­ÉYÉ iÉlÉÉ ÉʴɺiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ɺÉÉÊàÉÉÊiÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉÉå BÉEä +ÉÆn® BÉEɪÉÇ nãÉ (´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É) BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä BÉEɪÉÇ nãÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉEɪÉÇ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

12.     ÉʴɶÉä­ÉYÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèxÉãÉ &- ={ɺBÉE® BÉEä ÉÊbWÉÉ

13. ®FÉÉ ={ɺBÉE® ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ) &-     

      <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä) cé * bÉÒ VÉÉÒ A A{ÉE AàÉ AºÉ, bÉÒ VÉÉÒ A BÉDªÉÚ A, bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éɶ´ÉɺÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ, ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ, ´ÉɪÉÖºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãɪÉ, +ÉÉbÇxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉä cé * <ºÉBÉEä BÉEɪÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-

(BÉE)  ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ­]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ (BÉEè]ãÉÉÉËMÉMÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *

(JÉ)  ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉʺÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ *

(MÉ)  àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉƤÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *

(PÉ)  ®FÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ *

(SÉ)  ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxɪÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ *

 

14. AÆ]ÅÉÒ BÉE]ÅÉäãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ BÉEɪÉÇ &-

 àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉÆ AÆ]ÅÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cé * 'AÆ]ÅÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉÉ]Éä ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ºÉÚSÉÉÒ{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÚc´ÉÉ® |ÉBÉEÉÉʶÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ

15.     AÆ]ÅÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ &-àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä "AÆ]ÅÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ' BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä

16.     ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ &- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé &-

(BÉE)     ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®åVÉ (VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®) &-.          VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® º]Éä®/ºÉÉàÉÉÊOɪÉÉå/+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ cè +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVɺÉä ®äxÉÉbÇ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè * ®FÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊbWÉÉ

(JÉ)     ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉä­É ºÉàÉÚc/´ÉMÉÇ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ º]Éä® BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiɪÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ "ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ' BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®åVÉ (VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®) iÉlÉÉ ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ VÉèºÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉƪÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É (VÉä AºÉ AºÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉä­É º]Éä® BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä º]Éä®/àÉnÉå BÉEä =ºÉ ÉʴɶÉä­É ºÉàÉÚc ´ÉMÉÇ àÉå {ÉcãÉä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA VÉä AºÉ +ÉÉ® AãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

 

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]& ®FÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ |ɤÉÆvÉxÉ BÉEÉä <­]iÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|Éä®BÉE

17. ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ABÉE bÉ]É xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEäxp (bÉÒ AxÉ ºÉÉÒ) cè ÉÊVɺÉàÉå ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (https://www.defstand.gov.in) =xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ bÉ]É BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ

(BÉE)     ºÉ£ÉÉÒ ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉä VÉèºÉä VÉä AºÉ AºÉ, VÉä AºÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®, VÉä AºÉ VÉÉÒ, A AxÉ

(JÉ)     àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ

(MÉ)     ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 21000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊVɺÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉË|É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

(PÉ)     iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉɤÉr ®FÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ

(SÉ)     ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉä cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ

(1)      ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É àÉÉxÉBÉE (¤ÉÉÒ AºÉ), {ÉÚ®É ºÉä] (ãÉMÉ£ÉMÉ 31,000 àÉÉxÉBÉEå)

(2)     +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä àÉÉxÉBÉE, 200 iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE

(U)     SÉÖxÉä cÖA xÉÉèºÉäxÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxcå xÉÉèºÉäxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ®JÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉɺɴÉbÇ +ÉɤÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè *

18. ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ®ÉÊVɺ]® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉɺɴÉbÇ +ÉɤÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA |ɪÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä àÉÉÄMÉ £ÉäVÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVɺÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉìàÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉËãÉBÉE ""xɪÉÉ |ɪÉÉäBÉDiÉÉ (xªÉÚ ªÉÚWÉ®)'' ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * {ÉEÉìàÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉɺɴÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ BÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

 

Valid up 31 Dec 12